Videbæk Kirke

Persondata

 

Videbæk Kirke har en databeskyttelsespolitik i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning.

 

Videbæk Kirke bruger de på hjemmesiden indtastede eller pr. brev, e-mail, telefon eller ved personligt fremmøde oplyste personoplysninger som grundlag for planlægning af gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer mv.

 

Videbæk Kirke administrerer personregistrering i henhold til den til enhver tid gældende lov på området.

 

Videbæk Kirke opfatter enhver frivillig afgivelse af personoplysninger i ovennævnte forbindelse som et udtrykt samtykke til, at personoplysningerne gøres til genstand for elektronisk registrering og brug internt.

 

Videbæk Kirke videregiver eller videresælger ikke persondata af nogen art til tredjepart ud over i de tilfælde hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne.

 

Videbæk Kirkes hjemmeside indsamler ikke identificerbare oplysninger om besøg på hjemmesiden eller lægger cookies ind hos besøgende på hjemmesiderne.

 

Videbæk Kirke opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål. Persondataoplysningerne opbevares på sikker måde og er kun tilgængelige for kirkens ansatte og menighedsråd i det omfang der er behov for oplysningerne i forbindelse med sagsbehandlingen. Når opbevaringen af personoplysningerne ikke længere har et klart og sagligt formål, slettes de på sikker måde.

 

Du kan til enhver tid få oplyst, i hvilket omfang Videbæk Kirke behandler oplysninger om dig og til hvilke formål dine oplysninger benyttes samt gøre indsigelse mod dette. Urigtige oplysninger vil straks blive rettet.

 

Billedmateriale, der har portrætkarakter, anvendes kun til hjemmesider og kirkeblade efter forudgående skriftlig tilladelse.

 

Hvis du mener, at dine personlige oplysninger bliver anvendt i strid med databeskyttelsesforordningen, kan der klages til Datatilsynet.

 

Således vedtaget af menighedsrådet i Videbæk onsdag d. 20. marts 2019

cookie information