Møder

Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige og finder sted i kirkehuset på Gl. Kongevej 22A.

Punkter til dagsordenen skal være menighedsrådsformanden i hænde senest 1 uge før mødet.

Møder i 2019:

Torsdag den 12. december kl. 18.30

Møder i 2020:

Tirsdag den 14. januar kl. 18.30

Tirsdag den 18. februar kl. 18.30

Tirsdag den 17. marts kl. 18.30

Tirsdag den 21. april kl. 18.30

Tirsdag den 19. maj kl. 18.30

Tirsdag den 16. juni kl. 18.30

ingen møde i juli

Tirsdag den 18. august kl. 18.30

Tirsdag den 8. september kl. 18.30

Tirsdag den 6. oktober kl. 18.30

Tirsdag den 17. november kl. 18.30

Tirsdag den 8. december kl. 18.30

 

Dagsorden vil være at finde ca. en uge før mødet.

Dagsorden til torsdag den 12. december kl. 18.30

Kaffe og sang: Helle og Jens J.

Deltagere: Flemming H. Møller, Ruben E. Kristensen, Jørgen Andersen, Jens Kristian Lynderup, Sigga Kristensen, Helle Susanne Sørensen, Jens Laurids Lauridsen, Søren Lauridsen, Hans K. Nielsen og Jens Jensen

Fraværende: Kai Lysgaard

 

149.

Godkendelse af dagsorden.

 

150.

Budgetkontrol pr. 1. december 2019 og med behandling og godkendelse af restdisponering vedr. budget 2019.

 

151.

Revision af de nuværende ”Visioner og mål for menighedsrådet ved Videbæk kirke”. Nuværende vil blive udleveret på mødet.

 

152.

Gennemgang og godkendelse af dispositionsplan vedr. budget 2020 på anlæg og drift.

 

153.

Årsplan for særlige indsatsområder, og udover de ”løbende” arbejdsopgaver på drift og service for kirkeåret 2020.

 

154.

Arbejdsgruppen, der blev nedsat på sidste møde vedr. afhjælpning af lydproblemerne i kirken, har drøftet mulige løsninger og ønsker en nærmere drøftelse heraf, og med baggrund af en eksperts anbefaling incl. pris overslag.

Bilag vil blive udleveret på mødet.

 

155.

Byggeudvalget vil på mødet orientere om, hvorvidt murerfirmaet og arkitekten er kommet nærmere en løsning af problemerne vedr. fugt i murværket på gavl og dele af murværket på vest siden af kirkehuset.

 

156.

Med Provstiets godkendelse af, at MR må fjerne alle de nåletræer, der er ”opmærket” på kirkegården, ønsker kirkegårdsudvalget at indhente tilbud fra minimum tre tilbudsgivere på arbejdet med at fjerne, flise, og rodfræse alle de træer, der ønskes fjernet i foråret 2020.

 

157.

Meddelelser med mere fra de fem hovedområder:

A - Kassereren

B - Kontaktperson

C - Kirkegårdsudvalget

D - Kirkeværge

E - Aktivitetsudvalget

 

158.

Sidste nyt fra sognepræsterne.

 

159.

Orientering:

- PU årsplan for det kommende år

- Kirkegårdstaksterne for det kommende år

 

160.

Evt.

 

161.

Godkendelse af referatet.

 

Punkter til behandling på MR-mødet i januar 2020:

- Plan for valgets gennemførelse i 2020 ved formanden for valgbestyrelsen.

 

Kai